کلیدواژه‌ها = زلزله
تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

دوره 15، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2017.3021

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی


ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر با مدل Fuzzy AHP وGIS مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران

دوره 12، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 121-138

10.22111/gdij.2014.1444

سید موسی پورموسوی؛ علی شماعی؛ محسن احدنژاد؛ علی عشقی چهاربرج؛ سمیه خسروی


تحلیل شاخص¬های آسیب¬پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان

دوره 6، شماره 12، مهر 1387، صفحه 61-79

10.22111/gdij.2008.1243

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ همایون صفایی؛ صفر قایدرحمتی