کلیدواژه‌ها = سیلاب
تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطرۀ سیلاب شهری مطالعۀ موردی: شهر زاهدان

دوره 17، شماره 54، فروردین 1398، صفحه 91-106

10.22111/gdij.2019.4356

ابولفضل آبیل؛ تقی طاوسی؛ محمود خسروی