کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 15
10. تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی روستاهای شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 27-38

10.22111/gdij.2013.1320

غریب فاضل نیا؛ الهام افشار عمرانی


15. ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس

دوره 4، شماره 7، بهار 1385، صفحه 43-68

10.22111/gdij.2006.3799

عیسی ابراهیم زاده؛ عبدالرضا مجیر اردکانی