کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1385، صفحه 43-68

10.22111/gdij.2006.3799

عیسی ابراهیم زاده؛ عبدالرضا مجیر اردکانی