کلیدواژه‌ها = نئوتکتونیک
تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر

دوره 15، شماره 49، دی 1396، صفحه 163-188

10.22111/gdij.2017.3458

سعیده اعظم مابقی؛ سیدرضا حسین زاده


تحلیل نوزمین ساخت در حوضه‌های شمال غرب دامنۀ سهند (آذربایجان شرقی)

دوره 15، شماره 49، دی 1396، صفحه 205-224

10.22111/gdij.2017.3460

نسرین سمندر؛ شهرام روستایی؛ ژیلا اسکندری


شاخص‌های اَرزیابی تکتونیک فعّال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه‌ی آبخیز حبله‌رود

دوره 13، شماره 41، دی 1394، صفحه 161-184

10.22111/gdij.2015.2234

ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی؛ سیما پورهاشمی