کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
تعداد مقالات: 5
1. برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 113-132

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


2. پناهندگان اقلیمی چالش آینده تحولات منطقه ایی مطالعه موردی: خراسان جنوبی

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ مرتضی اسمعیل نژاد


3. بازسازی برف‌مرزهای آخرین دوره‌ی یخچالی با شواهد دورههای یخچالی در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه)

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 61-74

علی اکبر شمسی پور؛ سجاد باقری سیدشکری؛ مریم جعفری اقدم؛ جبار سلیمی منش