کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
بررسی و تحلیل خوشه‌های آستانه بارش‌های شدید ایران

دوره 13، شماره 41، دی 1394، صفحه 131-146

10.22111/gdij.2015.2232

مهدی دوستکامیان؛ دکتر سیدحسین میرموسوی


تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش‌های سنگین ناحیه‌ی زاگرس جنوبی

دوره 12، شماره 37، دی 1393، صفحه 15-28

10.22111/gdij.2015.1816

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سکینه کارساز


نواحی تداوم بارش ایران

دوره 12، شماره 36، مهر 1393، صفحه 195-208

10.22111/gdij.2014.1718

حمید نظری‌پور


نواحی بارشی ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1388، صفحه 79-91

10.22111/gdij.2009.1230

سیدابوالفضل مسعودیان


نـواحی اقلیمـی ایــران

دوره 1، شماره 2، مهر 1382، صفحه 171-184

10.22111/gdij.2003.3821

ابوالفضل مسعودیان