کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 6
1. الگوی فضایی شاخص‌های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه: شهر آمل

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 177-198

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


4. ارتباط انسو با الگوهای گردش جوی زمستانه¬ی ایران

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 21-44

ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیم زاده


5. پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 101-106

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


6. نـواحی اقلیمـی ایــران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 171-184

ابوالفضل مسعودیان