کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
الگوی فضایی شاخص‌های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه: شهر آمل

دوره 17، شماره 57، دی 1398، صفحه 177-198

10.22111/gdij.2019.5036

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


ارتباط انسو با الگوهای گردش جوی زمستانه¬ی ایران

دوره 7، شماره 15، مهر 1388، صفحه 21-44

10.22111/gdij.2009.1188

ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیم زاده


پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 12، مهر 1387، صفحه 101-106

10.22111/gdij.2008.1245

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


نـواحی اقلیمـی ایــران

دوره 1، شماره 2، مهر 1382، صفحه 171-184

10.22111/gdij.2003.3821

ابوالفضل مسعودیان