کلیدواژه‌ها = اقلیم
اقلیم و معماری مدارس نوساز شهر اصفهان

دوره 6، شماره 11، فروردین 1387، صفحه 97-114

10.22111/gdij.2008.1618

تقی طاوسی؛ هوشمند عطایی؛ آزیتا کاظمی