کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

دوره 17، شماره 54، فروردین 1398، صفحه 1-14

10.22111/gdij.2019.4336

لیلا سلگی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ عبرت محمدیان


پیش‌بینی فرسایش کناری بخش‌های پیچانرودی رودخانه‌ی کشکان

دوره 13، شماره 40، مهر 1394، صفحه 125-138

10.22111/gdij.2015.2102

امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده


ارزیابی جنبایی گسل گوربند بر اساس شواهد ریخت زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی (شمال شرق تربت‌جام)

دوره 13، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 75-90

10.22111/gdij.2015.1931

محسن جامی؛ محمد مهدی خطیب؛ علی‌اصغر مریدی فریمانی؛ سیدحسین میرزینلی‌یزدی


تأثیر حرکات سیستم گسلی نهبندان بر ژئومورفولوژی اطراف شهر نهبندان

دوره 6، شماره 12، مهر 1387، صفحه 5-24

10.22111/gdij.2008.1240

محمدمهدی خطیب؛ اسماعیل سالاروند؛ محمد بومری


پدیده های ژئومورفولوژیکی گسل تبریز

دوره 1، شماره 2، مهر 1382، صفحه 37-44

10.22111/gdij.2003.3813

محسن پورکرمانی؛ حمید صدیق