کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی روند تغییرات فعالیت مراکز چرخندی ترکیبی مدیترانه -دریای سرخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22111/gdij.2023.45588.3522

حسین عساکره؛ رویا پورکریم؛ عبدالله فرجی؛ محمود خسروی


رابطۀ فضایی متغیّرهای آب‌و‌هوایی با عملکرد گندم دیم ایران

دوره 20، شماره 68، مهر 1401، صفحه 184-214

10.22111/gdij10.22111.2022.7008

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ کبری زارعی؛ مصطفی کریمی


واکاوی پیوند آب بارش‌پذیر با فرارفت رطوبت در ایران زمین

دوره 20، شماره 66، فروردین 1401، صفحه 107-130

10.22111/j10.22111.2022.6698

منیژه کیانی پور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره


آنالیز فضایی سکونتگاه‌‌های روستایی سرزمین ایران

دوره 19، شماره 65، دی 1400، صفحه 1-26

10.22111/j10.22111.2021.6519

فاطمه نعمت اللهی؛ محمد حسین رامشت


آب‌ وهواشناسی جزایر گرمایی- سرمایی شهرهای بزرگ ایران

دوره 19، شماره 64، مهر 1400، صفحه 1-20

10.22111/j10.22111.2021.6368

مسلم ترکی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ مجید منتظری


برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1399، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2020.5324

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

دوره 17، شماره 57، دی 1398، صفحه 111-132

10.22111/gdij.2019.5011

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی


واکاوی فصول دمایی ایران‌‌ زمین و وردایی آن طی دهه‌‌های اخیر ‌‌‌‌

دوره 17، شماره 55، تیر 1398، صفحه 45-62

10.22111/gdij.2019.4578

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ گلاله ناظمی فرد


رویکردی انتقادی به اهداف و اغراضِ سیاسی در فرایند طراحی نقشه با نگاهی به ایران

دوره 16، شماره 52، مهر 1397، صفحه 227-246

10.22111/gdij.2018.4120

محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده؛ اکبر رنجبرسرتختی


واکاوی نقش دمای رویۀ زمین در پراکنش پوشش برف در ایران به کمک داده‌های ماهواره‌ای

دوره 15، شماره 49، دی 1396، صفحه 189-204

10.22111/gdij.2017.3459

محمدصادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، فروردین 1395، صفحه 27-44

10.22111/gdij.2016.2342

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


بررسی و تحلیل خوشه‌های آستانه بارش‌های شدید ایران

دوره 13، شماره 41، دی 1394، صفحه 131-146

10.22111/gdij.2015.2232

مهدی دوستکامیان؛ دکتر سیدحسین میرموسوی