کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
الگوی فضایی شاخص‌های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه: شهر آمل

دوره 17، شماره 57، دی 1398، صفحه 177-198

10.22111/gdij.2019.5036

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


واکاوی روابط فضایی بارش‌های فرین غرب ایران

دوره 15، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 169-184

10.22111/gdij.2017.3063

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی