کلیدواژه‌ها = مدل SWOT
بررسی رویکرد سنتی تهیه‌ی طرح‌های توسعه‌ی شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT

دوره 13، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 91-100

10.22111/gdij.2015.1932

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمد تقی رهنمایی