کلیدواژه‌ها = توسعه‌ی روستایی
تحلیل شاخص¬های توسعه و سطح‌بندی دهستان¬های استان یزد

دوره 11، شماره 30، فروردین 1392، صفحه 71-86

10.22111/gdij.2014.244

صفر قائدرحمتی؛ رضا مستوفی‌الممالکی؛ مهدی براری