نویسنده = محمدحسین رامشت
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط¬افکنه¬ی درختنگان در منطقه¬ی شهداد کرمان

دوره 7، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 29-46

10.22111/gdij.2009.1174

محمدحسین رامشت؛ عبدالله سیف؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان انتظاری


3. ژئوتوپ¬های یزد وجاذبه¬های آن

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 47-60

10.22111/gdij.2009.1228

محمدرضا نوجوان؛ سیدابوالقاسم میرحسینی؛ محمدحسین رامشت