نویسنده = عیسی ابراهیم‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان

دوره 5، شماره 9، بهار 1386، صفحه 57-76

10.22111/gdij.2007.3675

عیسی ابراهیم‌زاده؛ جواد بذرافشان