نویسنده = عیسی ابراهیم زاده
ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1385، صفحه 43-68

10.22111/gdij.2006.3799

عیسی ابراهیم زاده؛ عبدالرضا مجیر اردکانی


حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم‌آباد زاهدان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1383، صفحه 121-146

10.22111/gdij.2004.3833

عیسی ابراهیم زاده؛ فرامرز بریمانی؛ یوسف نصیری