نویسنده = مجتبی رفیعیان
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2017.3021

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی


2. بررسی الگوی مدیریت تعارض ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در ابرپروژه‌های شهر مشهد

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 141-158

10.22111/gdij.2016.2926

الناز سرخیلی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی‌اکبر تقوایی


4. شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 71-82

10.22111/gdij.2010.1109

علی حاجی ن‍ژاد؛ علی عسگری؛ مجتبی رفیعیان؛ سمیه محمدی