نویسنده = عیسی ابراهیم‌زاده
تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

دوره 15، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2017.3021

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی


راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 14، شماره 44، مهر 1395، صفحه 1-24

10.22111/gdij.2016.2716

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی؛ صغری رمضان‌پور


تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن

دوره 8، شماره 19، مهر 1389، صفحه 25-46

10.22111/gdij.2010.1107

حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد علی حبیبی


کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 7-28

10.22111/gdij.2010.1131

عیسی ابراهیم زاده؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1388، صفحه 27-46

10.22111/gdij.2009.1227

عیسی ابراهیم زاده؛ مهدی قرخلو؛ مهدی شهریاری


تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان

دوره 6، شماره 11، فروردین 1387، صفحه 39-58

10.22111/gdij.2008.1615

عیسی ابراهیم‌زاده؛ اسماعیل عبادی‌جوکندان