نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 7
1. برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 113-132

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


3. بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 149-162

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


4. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


5. رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 81-94

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی؛ فاطمه ترکارانی


6. تحلیل روند موسم‌های خشک و تر در شهر زنجان

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 47-56

حسین عساکره