نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تغییر رژیم بارش ناحیۀ خزری

دوره 19، شماره 64، پاییز 1400، صفحه 93-114

10.22111/j10.22111.2021.6322

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


2. برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2020.5324

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


4. بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 149-162

10.22111/gdij.2017.3188

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


5. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

10.22111/gdij.2016.2342

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


6. رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 81-94

10.22111/gdij.2014.1710

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی؛ فاطمه ترکارانی