نویسنده = حسین عساکره
واکاوی پیوند آب بارش‌پذیر با فرارفت رطوبت در ایران زمین

دوره 20، شماره 66، فروردین 1401، صفحه 107-130

10.22111/j10.22111.2022.6698

منیژه کیانی پور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره


بررسی تغییر رژیم بارش ناحیۀ خزری

دوره 19، شماره 64، مهر 1400، صفحه 115-142

10.22111/j10.22111.2021.6322

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1399، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2020.5324

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، فروردین 1395، صفحه 27-44

10.22111/gdij.2016.2342

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران

دوره 12، شماره 36، مهر 1393، صفحه 81-94

10.22111/gdij.2014.1710

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی؛ فاطمه ترکارانی