نویسنده = محمود خسروی
رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 13، شماره 40، مهر 1394، صفحه 175-194

10.22111/gdij.2015.2105

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


واکنش فصل رشد در برابر خشکسالی و ترسالی اقلیمی مورد مطالعه: منطقه‌ی بلوچستان مرکزی

دوره 12، شماره 37، دی 1393، صفحه 1-14

10.22111/gdij.2015.1831

صادق کریمی؛ راضیه جاودانی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی


بررسی همدیدی کنش‌های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369

دوره 12، شماره 35، تیر 1393، صفحه 83-96

10.22111/gdij.2014.1556

محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا؛ بهروز حیدری


شناسایی امواج گرمایی ایران

دوره 11، شماره 33، دی 1392، صفحه 39-54

10.22111/gdij.2013.1321

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 18، تیر 1389، صفحه 109-134

10.22111/gdij.2010.1123

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی


شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش¬های فوق سنگین استان بوشهر

دوره 7، شماره 16، دی 1388، صفحه 7-28

10.22111/gdij.2009.1173

جواد خوشحال؛ محمود خسروی؛ حمید نظری پور


بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 14، تیر 1388، صفحه 51-68

10.22111/gdij.2009.1216

محمود خسروی؛ محمد اکبری


پهنه¬بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه¬ی موردی: شهرستان مه¬ولات

دوره 6، شماره 12، مهر 1387، صفحه 145-162

10.22111/gdij.2008.1247

محمود خسروی؛ مجید جبیبی نوخندان؛ رضا اسماعیلی