نویسنده = حسین نگارش
بررسی خصوصیات مورفومتری پلایای میدان‌گل در دورۀ کواترنر

دوره 16، شماره 51، تیر 1397، صفحه 141-158

10.22111/gdij.2018.3876

صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ رقیه آبیار


مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 18، تیر 1389، صفحه 109-134

10.22111/gdij.2010.1123

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی