نویسنده = مجتبی یمانی
تعداد مقالات: 4
1. شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 109-132

10.22111/gdij.2019.4582

علیرضا صالحی پور میلانی؛ راضیه لک؛ مجتبی یمانی


2. پهنه¬بندی زمین¬لغزش در حوضه¬ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل¬های کمّی

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 83-98

10.22111/gdij.2010.1110

مجتبی یمانی؛ ابوطالب محمدی؛ سعید نگهبان