نویسنده = حسین یغفوری
تعداد مقالات: 4
4. بررسی ظرفیت و قابلیت¬های مشارکت شهروندان در امور شهری مطالعه موردی: شهر فسا

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 83-98

10.22111/gdij.2014.1434

حسین یغفوری؛ زهره هادیانی؛ سجاد رفیعیان