نویسنده = ابوالقاسم امیراحمدی
تعداد مقالات: 4
1. شاخص‌های اَرزیابی تکتونیک فعّال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه‌ی آبخیز حبله‌رود

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 161-184

10.22111/gdij.2015.2234

ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی؛ سیما پورهاشمی


2. رفتار آبی رودخانه‌ی اوجان در شبکه‌ی ژئونروتیک

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 63-74

10.22111/gdij.2015.1930

ابوالقاسم امیراحمدی؛ طیبه احمدی


3. ریز پهنه‌بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 133-152

10.22111/gdij.2014.1559

ابوالقاسم امیراحمدی؛ زکیه آب‌باریکی