نویسنده = محمد اسکندری‌ثانی
راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 14، شماره 44، مهر 1395، صفحه 1-24

10.22111/gdij.2016.2716

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی؛ صغری رمضان‌پور


کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 7-28

10.22111/gdij.2010.1131

عیسی ابراهیم زاده؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


معرفی کتاب

دوره 8، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 157-160

10.22111/gdij.2010.1139

محمد اسکندری ثانی