نویسنده = سیدابوالفضل مسعودیان
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


2. رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 175-194

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


3. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 49-60

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


4. تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش‌های سنگین ناحیه‌ی زاگرس جنوبی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 15-28

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سکینه کارساز


5. شناسایی توده‌های هوای ایران به روش طبقه‌بندی همدید مکانی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 1-18

رامین بیدل؛ سیدابوالفضل مسعودیان


6. شناسایی امواج گرمایی ایران

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 39-54

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


7. تقویم دمای روزهنگام ایران

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 1-14

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


8. نواحی بارشی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 79-91

سیدابوالفضل مسعودیان