فصلنامه جغرافیا و توسعه (GDIJ) - واژه نامه اختصاصی