دوره و شماره: دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 1-256 
6. شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران

صفحه 109-132

علیرضا صالحی پور میلانی؛ راضیه لک؛ مجتبی یمانی