دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 1-280 
7. بررسی و تحلیل مسکن پایدار در شهر کرج

صفحه 141-156

سمیه زیاری؛ رحمت اله فرهودی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد