دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 1-263 

مقاله پژوهشی

4. شناسایی توده‌های هوای ایران به روش طبقه‌بندی همدید مکانی

صفحه 1-18

رامین بیدل؛ سیدابوالفضل مسعودیان


9. بررسی همدیدی کنش‌های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369

صفحه 83-96

محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا؛ بهروز حیدری


10. امکان‌سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه

صفحه 97-116

کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ سودابه دوست‌مرادی