دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 7-180 

مقاله پژوهشی

4. شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش¬های فوق سنگین استان بوشهر

صفحه 7-28

جواد خوشحال؛ محمود خسروی؛ حمید نظری پور


5. تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط¬افکنه¬ی درختنگان در منطقه¬ی شهداد کرمان

صفحه 29-46

محمدحسین رامشت؛ عبدالله سیف؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان انتظاری


10. ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره¬ی 2039- 2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده¬های مدل گردش عمومی جو ECHO­G

صفحه 135-152

ایمان باباییان؛ زهرا نجفی نیک؛ فاطمه زابل عباسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ حامد ادب؛ شراره ملبوسی


مقاله پژوهشی

14. چکیده ها

صفحه 180-184