دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، بهار 1389، صفحه 7-161 

مقاله پژوهشی

3. کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران

صفحه 7-28

عیسی ابراهیم زاده؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


10. بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان

صفحه 139-156

عبدالحمید ابراهیمی؛ اسماعیل قادری؛ صفر قایدرحمتی؛ رضا اکبری


11. معرفی کتاب

صفحه 157-160

محمد اسکندری ثانی