نویسنده = جبیبی نوخندان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. پهنه¬بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه¬ی موردی: شهرستان مه¬ولات

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 145-162

10.22111/gdij.2008.1247

محمود خسروی؛ مجید جبیبی نوخندان؛ رضا اسماعیلی