نویسنده = صفایی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شاخص¬های آسیب¬پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 61-79

10.22111/gdij.2008.1243

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ همایون صفایی؛ صفر قایدرحمتی