نویسنده = صالحی پاک، تهمینه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان‌های زمستانه ایران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 127-136

10.22111/gdij.2009.1232

ابراهیم فتاحی؛ تهمینه صالحی پاک