نویسنده = شهریاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 27-46

10.22111/gdij.2009.1227

عیسی ابراهیم زاده؛ مهدی قرخلو؛ مهدی شهریاری