نویسنده = اکبری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 51-68

10.22111/gdij.2009.1216

محمود خسروی؛ محمد اکبری