نویسنده = رحیم زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط انسو با الگوهای گردش جوی زمستانه¬ی ایران

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 21-44

10.22111/gdij.2009.1188

ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیم زاده