نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 17، بهار 1389، صفحه 139-156

10.22111/gdij.2010.1138

عبدالحمید ابراهیمی؛ اسماعیل قادری؛ صفر قایدرحمتی؛ رضا اکبری