نویسنده = قایدرحمتی، صفر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 17، بهار 1389، صفحه 139-156

10.22111/gdij.2010.1138

عبدالحمید ابراهیمی؛ اسماعیل قادری؛ صفر قایدرحمتی؛ رضا اکبری


2. تحلیل شاخص¬های آسیب¬پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 61-79

10.22111/gdij.2008.1243

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ همایون صفایی؛ صفر قایدرحمتی