نویسنده = اسمعیل نژاد، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 17، بهار 1389، صفحه 7-28

10.22111/gdij.2010.1131

عیسی ابراهیم زاده؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


2. پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 101-106

10.22111/gdij.2008.1245

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد