نویسنده = شاه حسینی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 109-134

10.22111/gdij.2010.1123

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی