نویسنده = آقایاری‌هیر، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط ظرفیت‌سازی و توانمندسازی زنان روستایی مطالعۀ موردی: شهرستان زنجان

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 203-224

10.22111/gdij.2020.5191

زهرا تاراسی؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری‌هیر