نویسنده = پورجابری، مرتضی محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 5-26

10.22111/gdij.2010.1118

محمدرضا رضوانی؛ مهدی رمضانزاده لسبویی؛ مرتضی محمد پورجابری