نویسنده = عسگری، علی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 71-82

10.22111/gdij.2010.1109

علی حاجی ن‍ژاد؛ علی عسگری؛ مجتبی رفیعیان؛ سمیه محمدی


2. بهره‌وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 19-42

10.22111/gdij.2006.3784

علی حاجی نژاد؛ علی عسگری؛ حسین اصغرپور؛ پرویز محمدزاده