نویسنده = حاجی ن‍ژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 71-82

10.22111/gdij.2010.1109

علی حاجی ن‍ژاد؛ علی عسگری؛ مجتبی رفیعیان؛ سمیه محمدی