نویسنده = ابراهیم‌زاده‌آسمین، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 25-46

10.22111/gdij.2010.1107

حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد علی حبیبی