نویسنده = صالحی پور میلانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 109-132

10.22111/gdij.2019.4582

علیرضا صالحی پور میلانی؛ راضیه لک؛ مجتبی یمانی