نویسنده = ترکارانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2020.5324

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی