نویسنده = امیری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز توتکابن با استفاده از فن آوریهای GIS و RS

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 19-36

10.22111/gdij.2018.4142

حدیث یاقوتی؛ ابراهیم امیری؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسین مهدیان